ماهبُد نامه

گذری بر پیدایش آفرینش و خدایان با بهره گیری از منابع دینی و افسانه های ایرانزمین و پژوهشها و ساخته های نویسنده.از نثر به نظم

 

 

Welcome to Home page of Gæbrias Khalaj

زروان بُندَهِش ـ کاری از حسن خلج

 

 

 

باد می آمد و من دلهره در دل  همچون بابادک آن کودک افغان   که رها گشت به توفان  روی بادی که برش ابر سیاهی   به بَرِ کوی تو پرواز نمودم 

آن گل که پی نسیم و بادی لرزید

ما هر دو جهان به سطح شطر کیشِ رُخ یار چو ماتند وانان سوارنج قمار .... بازنده, رُخبسیار...تا هست رُخ زیبا و ج وب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در ل وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج سرباز پیاده ایم در لشگر یار ... یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوا. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار قماربازندهِ دل,خراب عبا کیشِ رشقیم و خُمار...ُخنان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سبازندیم در لشگر یارطح با کیشِ رُخ ی سوارشطرنج قمار ..ار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان.هِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ا. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوا

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز خواب و خموشی سردار جم 
فلک نطفه بست خون و جنگ و رَجَم
تن از سر جدا گشت جوانان جَم
شکست قلعه دژ , نطفه گم شد به دم

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

خان اول شد چنین با سوز و آه؟

رنگ و بوی رستم و مردان یَل

در جَلولا لشگر ایران شکست

میدهد گردونِ چرخ پاسخ تو را

گفتمش ای شیخ جلولا از چرا

خورد و، بر گِل کشتی ویران نشست

خورد و، بر گِل کشتی ویران نشست

کشتگان میهن افتادند چو تَل

 

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد     

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ا هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 

تو کوه

دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

شهیر شهر خیالم, خیال شهرشهیرمم کرد خیالم, خیال تو خا تکرد

درباره من
ترانه و سرود
فیلمنامه
مقالات و نگارشات
گروه فیلم
ویدئو کلیپ و فیلم
Norsk نروژی
ماهبُد نامه
ماهبُد نامه

 

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد     

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

غزل و سروده

 

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند ي جم کرنشگر کويت شددماونديدماوند ي جم کرنشگر کويت شدتو کوه , زيبايي و الونديو کوه دوه

 از زروان تا سلمان مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط بنده آغاز شد          

 از زروان تا ماهبد مجموعه نسک دو جلدی از پیدایش زروان تا پیدایش سلمان همراه با تاریخ و افسانه های ایران باستان میباشد که با از سالها 2007 پژوهش و به نظم آوری آن توسط حسن خلج(گبریاس) آغاز گشت و تا بعد مرگ سراینده اادامه خواهد داشت. باشد تا آنکه کسی دگر که درخور ادامه نگارش این اثر باشد ادامه زحمت ادامه این مجموعه را بدوش کشد           

گروه صدا و موزیک
 
|در میان ریگزار کهکشان **** نی بیابی از زمین ما نشا
 

" زوانبُندَهِش " گفتار نخست

 افسانه های کیهانی ایران باستان / کاری از حسن خلج ( گبریاس)

برگ نخست:

  گَرَزمان

نیمه دوم

نیمه یکم

شماره

گر چه بود یا نبود ما را چه سود

آن نخستین گوهر خلق وجود

1-1

عقل ناکام آید از قبلِ وجود

یا ز پیش از آن که گیر تار و پود

2-1

"بود" نابود و "نبود" نابوده بود

واژگانِ " هستی" و " بود" و "نبود"

3-1

نی توان فهمی که آوردت ز هیچ

گر کُنی اندیشه در این تاپ و پیچ

4-1

از برای آخرت بر خود مپیچ

در تلاطم گنگ گردی, لال  و گیج

5-1

گر چه باشیم و نباشیم او بپا است

ما که هستیم و جهان بر کام ما است

6-1

تا بسازیم بند افکار از جنون

میتوانست ما نباشیم تا کنون

7-1

نی بگنجد بر سر فکر عَبَس

بوده بر پا, هست و خواهد بود و , پس

8-1

همچو رویا و سراب و آب نیست لیکن این دنیا خیال و خواب نیست

9-1

روزی آید, هستی ات خاک است و بس

یا اگر خواب است ز بیداری مترس

10-1

یا پَزَندَت کوزه گر در کوره تون

یا زخاکت آن نهال آید برون

11-1

تا که شاید پاسخ ابهام خود پیدا کُنی

پس گمان کن نیستی ! تا نیستی رویا کُنی

12-1

نقطه چون میبَرَد ما را ز هوش

با من آی در ژرف گیهان خموش

13-1*

هر پدیدی آمد از آن ناپدید نقطه ایی چون نکته ها آرَد پدید

14-1

میگشاید چشم سوم, قفل باب هر دری هر دو چشمت بند و, بگشا دیگری

15-1

 

 

در فضایی, جای نی دارد خِرَد

چشم سوم,  هوش از عقلت بَرَد

16-1*

نقش بندد چهره از راز نهان

رسم تصویر خیالت میتوان

17-1

میتوان گشتن پِیِ فرضِ محال

میتوان رفتن به دالان خیال

18-1

در خیال سِیر جوی و بحر و زاب

همچو ماهی اندرون تُنگ آب

19-1*

زیستن بیرون تُنگ باشد سراب

کم کَران است تُنگ تَنگِ پُر زِ آب

20-1*

کُن فراموش هر چه سازد واهمه

در خیالت, خود, خدا, خلقت همه

21-1

سخت بر اندیشه هایت تاختند

هر ستونی چون برایت ساختند

22-1

 

 

جَستَنِ بیرون ز کُپ, شاید دگرگونت کُنَد

ریشه چون داری ز دریا, تُنگ تَنگ فکرت کُنَد

23-1

با خدایانی که بودند صاحب آب و گِلَت

بهر پاسخ رو! به دریا زن دلت

24-1

آنکه مانَد در دل این مرگ و میر

سِیر کُن با بُندَهِش, زروان پیر

25-1*

اندرونش ژرف و پهن است و گران

رو! بسوی آسمانِ بیکران

26-1

ماتِ شطرنج خِرَد گردد ز کیش

حال ژرفای درون فکر خویش

27-1

پلِّکانی رو بسویِ آسمان

گام نِه رو سویِ پاشیبِ زمان

28-1*

 

 

پله زیرین سقف آسمان

پله پیش و پس زیر زمان

29-1

راه فَرگَشت بسته, نا پیمودنیست

در زمانی, چون زمان نا بودنیست

30-1

مرز نابودن, شدن, یا مرگ و جان

ایستگاهی بی مسافر, بی شروع و نا مکان

31-1

زسم نتوان کردنش با هر فنون

میتوانست اولین جوهر نبودش تا کنون

32-1*

کُن تصوّر, نیست در این بیکران

گوهر تاریکی و هر ذره ای از اَنغَران

33-1*

 

 

خالی از بود و نبود این جهان

ناگهان خالی ببینی آسمان

34-1

جز تو خود کس را نمیابی در آن

خالی از جای و مکان, رنگ و زمان

35-1

ساختاری چون نبودش ساز وبرگ

آسمان, خاموش در ژرفای مرگ

36-1

آفرینش نطفه ایی نا داشت تا زاید زمان

نه خدایی بود و ابلیس و مکان

37-1

گُنبدی نا بود, تا باشد کبود

در گَرَزمان خوشه پَرو وجود

38-1*

 

تا که باشد آتش و دَم, آب و گل

کودکی, نابود در افگانه دل

39-1*

خالی از ذرات نور و نقش و رنگ

دشت گیهان خالی و عاری ز سنگ

40-1

تیره چون ابهام تاریکی گور

دشتی از وحشت, سیاهی, سوت و کور

41-1

وحشتی چون نیستیِ بعدِ مرگ

چرخش گرداب و, گیتی همچو برگ

42-1

کَس نَپُرسد بدو ذاتش از چه بود

گوهر بنیادی این تار و پوت

43-1*

 

 

میدهد بال و پَر این افسانه را

عقل از پیش وپسِ این ماجرا

44-1

در نبودِ, بَسترِ, سازِ وجود

ذات کیهان از نبود آمد وجود

45-1*

آن نخستین جوهر عالم چه بود

آن چنین بستر چه بود پیش از وجود

46-1

باید آن خلق وجودش را سجود

هر چه بود, بود از نبودش شد وجود

47-1

سفره گسترده گشت گیهانِ بار

ذره از یک, نیم شد و, یک بی شمار

48-1*

آفرینش خشت اول را بچید

از پسِ آن گوهری چون شد پدید

49-1

راه فرگشت را بدادش پای و پِل

آن نخستین ذره شد افگانه دل

50-1*

بیشماران خور, زمین, حیوانها

زایش اندر زایش گیهانها

51-1*

خلق گشتند از دلِ مینوی تار

اهرمنها و خدایان بی شمار

52-1*

راز فرگشت اندرین دالانِ پیچ

نقطه تکثیر از پایانِ هیچ

53-1*

چون نهالان سر برآوردند ز خاک

از گَرَزمان و سپهر, یزدان پاک

54-1

 

زایش بی مرزِ گردون, تیر و مهر

سیل بی حد و کران از هر سپهر

55-1

خانه خاکیِ خود تنها مبین

گُم شوند صدها هزاران چون زمین

56-1

پاسخ ابهام خود جوید ز دین

آدمی با عقل ناچیزش چنین

57-1

در میان اختران و کهکشان

خاک ما کِی میتوان باشد گران

58-1

در میان سیلَ مروارید و یَشم

ذره ای نا چیزچون نایَد به چَشم

*59-1

 

با کرانمندیَ عقل پاسخ مران

اندرین دشت سیاه بیکران

60-1

خالقی از کاه میسازی چو کوه

چون ندانی پاسخ این گفتگو

61-1

چون ژَگَن ماند, نسازد چاره ات

پرده پَرگاله ذهن پاره ات

62-1*

خلقت خالق بدستان که بود؟

پرسش من مانده در رنگ سکوت

63-1

پیش از این پروردگار آیَد وجود

وانگهی کس خود نمیپرسد چه بود

64-1

 

 

داستانی که نبود از او نشان

جَنّت و زروان و ابلیس و زمان

65-1

چام چامِ دَرّه ای پُر پیچ بود

هرچه نامی نامش, او از هیچ بود

66-1

طِی کُنَد یک آن, بسازد خانه را

کِی توانَد کَس رَهِ صد ساله را

67-1

گم شوند صدها خدا چون برگ کاه

اندر این چم چم ره بی انتها

68-1

از چه راهش را چنین پیدا نمود

هستی و فَرگَشت و تکثیرِ وجود

69-1

از نخستین گوهر ذاتِ وجود

گر خدایی بود, اول ذرّه بود

70-1

راه فرگشت و تکامل را بِجُست

گوهر پیدایش از گام نخست

71-1

از کران تا بیکران اینگونه جَست

نردبانی در پِیِ فرگشت و بَسط

72-1

 

 

 

LøvtreLøvtreLøvtrePlantePlantePlantePlantePlanteLøvtreLøvtreLøvtre

پایان فرگرد نخست  " زوانبُندَهِش / پاییز 2019 استاوانگر  / تعداد سُراهای گفتار یگم: 72

پردازش و توضیحات فرگرد نخست

 

 

پردازش سُرا و چم واژه ها

وآژه

 خانه ها

ردیف

: کیهان, گَرَزمان

گیهان

13

1

چشم سوم، ششمین چاکرای اصلی در بدن، بر طبق آئین هندو است که می‌توان از طریق فعالیت‌هایی مانند مدیتیشن، یوگا و سایر فعالیت‌های روانی آن را قوی‌تر ساخت

 

16

2

 چشمه, آبراهه

زاب

19

3

: کم کرانه, محدود

کم کران

20

4

بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سدهٔ سوم هجری قمری انجام شده‌است ولی اصل آن در اواخر دورهٔ ساسانی تألیف شده‌بود. نویسنده (تدوین‌کنندهٔ نهایی) آن .

«فَرْنْبَغ»، فرزند «دادویه» نام داشت.[۱]

این اثر عمدتاً درباره کیهان‌شناسی، با فصولی در تاریخ کیانیان و جغرافیای ایرانشهر، بر پایه متون اوستایی و گزارشهای پهلوی و منابع تاریخی، بخصوص خداینامه، در ۳۶ فصل است که مؤلف در دیباچه کتاب آن‌ها را به سه بخش اصلی و کلی تقسیم کرده است
۱) آفرینش اورمزد و دشمنی اهریمن.
۲) چگونگی آفرینش مادی و این جهانی از آغاز تا انجام.
۳) تاریخ و پیوند کیانیان و زیستگاههای آنان.
مهمترین و بلندترین فصل آن همان نخستین فصل است درباره چگونگی
اورمزد و اهریمن و جدالشان با یکدیگر، و خلقت آفریدگان به صورت مینوی و مادی.

بُندَهِش

25

5

: پلکان شیب دار رو به پایین. مانند پلکان آب انبار

پاشیب

28

6

جوهر تاریکی,  ذرات تاریکی که موجب ایجاد تاریکی و سایه میگردند.

منبع واژه:کتاب  بندهش

گوهر تاریکی

33

7

مخفف اَنَغرَ رَئوچَنگه بمعنی روشنایی بی پایان.

منبع واژه:کتاب  بندهش

آنغران

33

4

 

گَرَرَزمان؛ گَرزَمان: گیهان

گَرَزمان

38

5

مخفف خوشه پروین؛ چند ستارۀ درخشان در صورت فلکی ثور که از تعداد بسیاری ستاره تشکیل شده ولی فقط شش ستارۀ آن با چشم دیده می‌شود که در یک‌جا به‌صورت خوشه‌ای جمع شده و با هم در فضا حرکت می‌کنند

خوشه پَرو

38

6

آفگانه . [ ن َ / ن ِ ] (ص ، اِ) اَفگانه . فگانه . آبگانه . جنین سقط شده, جنین

افگانه

39

7

گوهر بنیادی آفرینش, ذرات نخستین آفرینش, گوهر تاریکی

منبع واژه:کتاب  بندهش

گوهر بنیادی

43

8

کیهان بزرگ

گیهانِ بار

48

9

پاشنه پا

پِل

50

 

خورشید

خور

51

10

مخخف مینوی تاریکی

منبع واژه:کتاب  بندهش

مینوی تار

52

11

تکامل

فَرگَشت

53

12

[ ی َ ](اِ) نام سنگی قیمتی که از چین یا هند می آورند

یَشم

59

13

پرگاله. [ پ َ ل َ / ل ِ ] (اِ) پرکاله. پرغاله. پرگاره. (رشیدی ). وصله ای باشد که بر جامه دوزند.

پرده پرگاله ذهن: کنایه از افکار پوسیده و کهنه

 

پرگاله

62

14

جَ گَ) (اِ.)  ژگن و گجن هم گویند. 2 - پوشال .

ژَگَن

62

15

چام چام . (اِ مرکب ) دره یاکوهی که خم درخم بود گویند چام چام و چم چم

چام چام

66

16

 

 

 

گاهشمار سرایشهای فرگرد یکم

شماره

گاهشمار ساخت

شماره سراها

1

2016

 

2

2017

 

3

2018

 

4

2019

51,52,55,72

5

11.12.2017 T:

43,45

6

04.09.2019

1

7

06.09.2019 T:

17,22,25,35

8

07.01.2019 T:

18,21,27,28,34,35,36,38,39,40,41,42

9

10.09.2019 T:

37,44

10

23.09.2019 T:

16

11

25.09.2019 T:

19,20,26

12

27.09.2019 T: 16:30

13

13

28.09.2019 T:

23

14

29.09.2019 T:

24

15

29.09.2019 T: 03:00

30

16

29.09.2019 T: 20:00

31

17

29.09.2019 T:24:00

32.33

18

01.10.2019 T:01

46,47,48

19

02.10.2019 T: 03

45

 

 

 

 

نشانیهای ما
درباره ما
بایگانی
اخبار و تازه ها
تصویر و عکس
تبلیغات
زروان نامه
گروه نگارشات
index