خانه       صفحه حسن خلج       CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail     Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42

سراینده: حسن خلج ( گبریاس)

در پاییز 1993 مدت بیست روزی که در اردوگاه و شهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زندانی بودم با تاریخ ایرانیان بیشتر آشنا شدم.

انگار کمی لمس کرده بودم که بر ایرانیانی که در حمله اعراب محبوس و تحقیر میشدند چه میگذشت.

یاد آن نگهبان بعثی میافتادم که به من میگفت:

شما مجاهدین هر چقدر به ما خدمت کنید

دست آخر باز مجوس هستید. و ما و شما ایرانیان مجوس مانند آب و آتشیم و از دو جنس گوناگون. پس دوستی ما و شما ایرانیان هیچگاه ثابت نخواهد بود

 

شماره و گونه بندی:

ترانه آتشسراي آذري

 /پدیده شماره نخست/  18 بیت

آگوست 1993

بازنویسی 20905

.....................................

Sang-Fenomen 01/ 18vers /  winter 1993

Iraq- Romadieh fylket

 

به تارنماي گبرياس  (حسن خلج) خوش آمديد

Velkommen til Gæbrias (Hasan Khalaj)

ترانه آتشسراي آذري

 

................دکلمه پیش  ترانه..................

سوگند بر خاک خدایان و زروان و کیش مهر        آواز لشگر بابک شنو ز کوه و دیر

سوگند به مازیار و هزاران سوار گیل        من نسل آذر و مادم بسان شیر

فرزند کوروش و نسلی ز آتشیم     آتش به پیکر ابلیس میکشیم

 

................آواز پیش ترانه..................

سرویم و سبز بروییم ز خاک خود     ای باد خاوران بگیرم بکام خود

بذرم بپاش بر خاک مادری      سرباز میهنم و میدهم سری

 

  ........................  بند یکم.............................................

 بياد مهر مردمم دلبندم به شهر خاک مادري فرزندم A
ميخوام به ايران بزرگ برگردم ميخوام بازم به شهرمون برگردم B
 بازم ميخوام به شهرمون برگردم , به کوهسار سبزمون برگردم برم به کوههاي بلند , برم به شيراز قشنگ C
مهر و صفا رو ميتوني از تو نگاشون بخوني کردستوني و کرموني , ميام خونتون مهموني CD

 

  ........................  بند دوم.............................................

اي شاپرکهاي قشنگ چرخي به کوههاي بلند دل داده ام بهر تو ايران قشنگ A
در سرزمين آريا , ديگر چه ماند بامن بيا, با من بيا مهرت فزون شد , غم سرنگون شد E
 بامن بمان با من بمان, آه بامن بمان بامن بمان اي سرزمين خسروان, از تيسفون تا خاوران C

 

........................  بندسوم.............................................

خاکم همیشه پارس باد نیلگون خلیج فارس باد

C

گسترده ایران خاک من از آریانا ماد و جم

CD

گلزار دشتم را ببين , بر دامن گلها نشين امشب بيادت نازنين, چون لاله رويم بر زمين

CD

                           پس ترانه

نابود بادا دشمنت, نفرین به بدخواهان تو

گسترده بادا خاک تو, خرم همه گلزار تو

C

آتشسرای آذری, خرم سرا و یاد تو

آن روزگاران زنده باد, آن سرزمين خاوري

CD

ایران بلندا نام تو  

ایران بلندا نام تو  

F