باد می آمد و من دلهره در دل  همچون بابادک آن کودک افغان   که رها گشت به توفان  روی بادی که برش ابر سیاهی   به بَرِ کوی تو پرواز نمودم 

آن گل که پی نسیم و بادی لرزید

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهربا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

تو کوه

دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

شهیر شهر خیالم, خیال شهرشهیرمم کرد خیالم, خیال تو خا تکرد

 

به تارنماي گبرياس  (حسن خلج) خوش آمديد   Velkommen til Gæbrias Mehrain (Hasan Khalaj)

 

خانه       صفحه حسن خلج       CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail     Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42

 

Welcome to Gæbrias Khalaj

سراينده:  گبرياس مهرآيين       

در پاییز 1993 مدت بیست روزی که در اردوگاه و شهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زندانی بودم با تاریخ ایرانیان بیشتر آشنا شدم.

انگار کمی لمس کرده بودم که بر ایرانیانی که در حمله اعراب محبوس و تحقیر میشدند چه میگذشت.

یاد آن نگهبان بعثی میافتادم که به من میگفت:

شما مجاهدین هر چقدر به ما خدمت کنید

دست آخر باز مجوس هستید. و ما و شما ایرانیان مجوس مانند آب و آتشیم و از دو جنس گوناگون. پس دوستی ما و شما ایرانیان هیچگاه ثابت نخواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانه آتشسراي آذري

................دکلمه پیش  ترانه..................

سوگند بر خاک خدایان و زروان و کیش مهر        آواز لشگر بابک شنو ز کوه و دیر

سوگند به مازیار و هزاران سوار گیل        من نسل آذر و مادم بسان شیر

فرزند کوروش و نسلی ز آتشیم     آتش به پیکر ابلیس میکشیم

 

................آواز پیش ترانه..................

سرویم و سبز بروییم ز خاک خود     ای باد خاوران بگیرم بکام خود

بذرم بپاش بر خاک مادری      سرباز میهنم و میدهم سری

 

................1..................

بند یکم

 بياد مهر مردمم دلبندم به شهر خاک مادري فرزندم A
ميخوام به ايران بزرگ برگردم ميخوام بازم به شهرمون برگردم B
 بازم ميخوام به شهرمون برگردم , به کوهسار سبزمون برگردم برم به کوههاي بلند , برم به شيراز قشنگ C
مهر و صفا رو ميتوني از تو نگاشون بخوني کردستوني و کرموني , ميام خونتون مهموني CD

بند دوم

اي شاپرکهاي قشنگ چرخي به کوههاي بلند دل داده ام بهر تو ايران قشنگ A
در سرزمين آريا , ديگر چه ماند بامن بيا, با من بيا مهرت فزون شد , غم سرنگون شد E
 بامن بمان با من بمان, آه بامن بمان بامن بمان اي سرزمين خسروان, از تيسفون تا خاوران C

بند سوم

خاکم همیشه پارس باد نیلگون خلیج فارس باد

C

گسترده ایران خاک من از آریانا ماد و جم

CD

گلزار دشتم را ببين , بر دامن گلها نشين امشب بيادت نازنين, چون لاله رويم بر زمين

CD

                           پس ترانه

نابود بادا دشمنت, نفرین به بدخواهان تو

گسترده بادا خاک تو, خرم همه گلزار تو

C

آتشسرای آذری, خرم سرا و یاد تو

آن روزگاران زنده باد, آن سرزمين خاوري

CD

ایران بلندا نام تو  

ایران بلندا نام تو  

F

 

صدا

پی دی اف PDF

....................................

شماره و ساختار و شناسه:

ترانه آتشسراي آذري

شماره نخست

........................................

 /پدیده شماره نخست/  18 بیت

آگوست 1993

.....................................

Sang-Fenomen 01/ 18vers /  winter 2005

Iraq- Romadieh fylket

..............................................

کد شناسه

01-01.08.1993.atashsara.Irq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Gæbrias Khalaj