باد می آمد و من دلهره در دل  همچون بابادک آن کودک افغان   که رها گشت به توفان  روی بادی که برش ابر سیاهی   به بَرِ کوی تو پرواز نمودم 

آن گل که پی نسیم و بادی لرزید

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

بازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهربا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و شهرهای گوناگون زن

  تیغ چه میکِشی مرا ، با سخن و نِکایَتَتشهر رماده بودم با خانواده کردی آشنا شدم. سخت شیفته دختر آن خانواده شدم. بعدها که در زندان های اطلاعات و

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمارا کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

ازندهِ دل,خراب عشقیم و خُمار.... سرباز پیاده ایم در لشگر یار.. بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

ما هر دو جهان به سطح شطرنج قمار .... بازنده, رُخ و وزیر و پیلان و سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

با کیشِ رُخ یار چو ماتند بسیار...تا هست رُخ زیبا و جوانان سوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو کوه دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

تو کوه

دماوندي , زيبايي و الونديو کوه دوه دماوند و الونماوندي , زيبايي و الوي , زيبايگبري ز سراي جم کرنشگر کويت شد

شهیر شهر خیالم, خیال شهرشهیرمم کرد خیالم, خیال تو خا تکرد

 

       صفحه حسن خلج  Gębrias Khalaj      CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail   خانه  Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42

 

PDF VOICE WORD

شماره و گونه بندی:

سرایش/ بیست و ششم

تعداد بیتها:8

: شعر و ترانه

 شماره 38تارنما/

Fenomen nr.: 26

link no.:38

Antal vers:18

 stavanger 20.08.2016

---------------------------------

پردازش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل: ساقی دل 

 

گبریاس خلج ــ نروژ 20.08.2016    گوینده دکلمه: گبریاس خلج      نوازنده: حمید رضا صفاران  ـ گروه موزیک دیبا

 

دلبر زَرپیکری، سیمین نگار همچون پری

برده عقل و هوش من چون آیت پیغمبری

تا که او باشد، خدا را سجده ناآَرَم سَری

آیت سبحان و فَرجود است نگاه آن پری

 

شیخِ شهر منع ورودش کرده در کوی و دری

تا مبادا عرش لرزد، خانه ریزد بر سری

لزرش پستان و تیر غمزه چشمان او

آتشی افکنده پنهان زیر هر خاکستری

 

گرگ با چوپانِ شهر سرگرم هر سوداگری

چون حریفان من ندانم شیوه اغواگری

اختلاص بچه گرگان, ابتذال شهر عشق

کشته شد لیلی به َرجم و نی بیابی دلبری

 

میگُشایم هر دَری بهر بت سیمین بری

گسترانم دام دل با صنعت افسونگری

دوره لیلی  سر آمد، فصل مجنونست کنون

من ز نسل عشقم و عقلی ندارم در سری

 

یاد ایام قدیم و بازی چرخ و فلک

باز میگردد اگر  مستم کُنی با دلبری

نوجوانی و سپردن نامه ها در دست باد

لیلیِ امروز و مجنون در پی سوداگری

 

باز کن صندوقچه ُقفل دلت، پروانه باش

میزند لبخند به رویت گَر گُشایی هر دری

عشق را آنکس که سودا کرد بسان زرگری

میربایندش حریفانِ زِبَرسوداگری

 

گر شوی ساقی مجلس، ساغر مستان پر است

ساقیا دل میبری، با عشوه و افسونگری

جام می از دست تو ،کام از دهان ساغری

میدهم دین و دلم بر ساقی افسونگری

 

من زنسل عشقم و لیلی پی اغواگری

عاشق بی پول را در شهر خوانَندَش گری

لیلی از فرط هوس افتاده در دام و قفس

گاه در دام رغیبان و حریف و مشتری

 

گبریاسا ساغرت خالی دلت لبریزِ عشق

ساقی مجلس دهد جامش به کام دیگری

در گذر از ساغر و میخانه چون رسم کهن

نیست دیگر ساقیِ دل تا دَهَندَت ساغری

 

گبریاس خلج

 

 

در میان ریگزار کهکشان **** نی بیابی از زمین ما نش
در میان ریگزار کهکشان **** نی بیابی از زمین ما نشان
در میان ریگزار کهکشان **** نی بیابی از زمین ما نشا