شماره و گونه بندی:

سرایش/ بیستم ودوم

تعداد بیتها: شعر نو و ترانه

 شماره 36تارنما/

Fenomen nr.: 22

link nr.:36

Antal vers:

 stavanger 26.Des.2015

...........................

 

دنگ: احمق نادان

هَنگ: تمکین و وقار

شَنگ: شاهد شوخ و ظریف و شیرین حرکات و خوب و نیک و زیبا.معشوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به تارنماي گبرياس مهرآيين (حسن خلج) خوش آمديد  Velkommen til Gæbrias Mehrain (Hasan Khalaj)

لشگر دی ـ 1394

 

با رفتنت این جام شکست بر سر سنگ

بازای که غم نشسته بر این دل تنگ

در عضلت خود نشسته با ساغر و چنگ

بازای که در خزان عشق این دل تنگ

سودای دل شکسته کی داند شَنگ

از کف چو برفت, غم خورد این دل تنگ

ما ساده دلیم و گَلعزاران هفت رنگ

از عشق چه دیدی که کُنی هر دم جنگ

در معرکه جنگِ دل و مِکنَتِ رنگ

تفسیر دل سنگ تو و مکنتِ هَنگ

در رنگ و رخ کمان ابرو همه رنگ

رنگ تو هزار و رنگ قلبت همه زنگ

 

ارزان نفروشیم و نیوفتیم به چنگ

ما خسته دلانیم در این عرصه جنگ

خواهی, تو حذر نما زآن بتکده سنگ

چنگ و دف و باده, شَنگِ مینوی برین

ما را ندهد شفا در این حالت تنگ

آن قبله گه دل که صنم دارد سنگ

پژمان دلت جلا دهد از غم زنگ

باز آی به رنگ هورمَزد رنگ صفا

زنگیست که میزند به افکار دلت

بر خود نگر و برون جَه از چنبر دَنگ

گبرا شب تیره ات شود صبح, درنگ

ساقی دهدت جام می و نغمه چنگ

 

گبریاس مهرآیین/ زمستان سرد عاطفه 26 دسامبر 2015

در زمستان سرد انسانیت, خانه ابری ام را توفان برد. در اوج دل شکستگی در برابر لشگر دی بارها شکستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه       صفحه حسن خلج       CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail     Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42