VELKOMMEN TIL FLEXISERVICE.NO

به تارنماي گبرياس مهرآيين (حسن خلج) خوش آمديد      Velkommen til Gæbrias Mehrain (Hasan Khalaj)ommen til Gæbrias Mehrain (Hasan Khalaj)

ترانه رسم شیدایی

شماره و گونه بندی:

ترانه/ پدیده هشتم /

 شماره 8تارنما/

....................................

Sang: Fenomen nr.: 08/

Antal vers:13

stavanger 20.12.2008

................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکلمه شعر

مست شو , سر باده کن, فردا دگر نيست

از جهان مردمان دوري کن و آسوده ميزيست

جامه در , در پرده تزوير ني توان زيست

مردمي گر رخت بر تن کردن و جور و فجور است

ترانه

........................................-1-........................................

در سراي عاشقان همچون من شيدا نباشد

رسم شيدايي و مستي رخت بست ليلا نباشد

........................................-2-........................................

شرح رويت مينگارم

غصه ها در سينه دارم

گر بيايي در کنارم

بشنوي آواي تارم

من به چنگت چون شکارم

عاشقي شد کسب و کارم

......................................................برگردان یکم و دوم.......................................

در سراي عاشقان همچون من شيدا نباشد

رسم شيدايي و مستي رخت بست ليلا نباشد

شرح رويت مينگارم

غصه ها در سينه دارم

گر بيايي در کنارم

بشنوي آواي تارم

من به چنگت چون شکارم

عاشقي شد کسب و کارم

........................................-3-........................................

پيکرم شد با رغم ــ مست و مدهوشي چو من

ديوانه و شيدا دلي ــ چون من نيابي

سرو زيباي بهار ــ در کنار جويبار

او تشنه يک قطره از  ــ باران عشقت

................................................................................................

4

هر که شد مجنون ليلي

شهره در دشت و بیابان

در زمان آهن و دود

تيره قلب مردمانش

مردمي فصلش سر آمد

مهر رخت بست از سرايت

زر شده نرخ بهايت

نشنوند صوت صدايت

 

......................................................برگردان یکم و دوم.......................................

در سراي عاشقان همچون من شيدا نباشد

رسم شيدايي و مستي رخت بست ليلا نباشد

شرح رويت مينگارم

غصه ها در سينه دارم

گر بيايي در کنارم

بشنوي آواي تارم

من به چنگت چون شکارم

عاشقي شد کسب و کارم

 

 

 

 

 

 

..............پردازش:...............................

وزن و آهنگ ترانه بر وزن ترانه مرضیه ساخته شده
جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم

سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من در میان انجمن

گاهی اگر آهی کشم دلها بسوزد

یک چنین آتش به جان مصلحت باشد همان

با عشق خود تنها شوم تنها بسوزم

من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خویشم

عاشق این شور وحال عشق بی فرجام خویشم

تا به سویش رهسپارم سر زمستی بر ندارم

من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه       صفحه حسن خلج       CopyRight©Flexiservice.no 2014    E-mail     Home   Contact person: (0047) 41 47 48 42